군사 검토

새로운 2018 무기 : 시그 사우어 P365 소형 권총

18
RџSЂRѕSЃRјR ° S, SЂRoRІR SЏ ° C SЊR SЏ RЅRμ · P · P RјRμS, ROS, SЊ ° C "RѕS, Rѕ 료 RІRoRґRμRѕ RѕS, S ‡ RμS, S <SЃ RІS는 <SЃS, R ° RІRєRo는 표시 2018 RЅRμR 샷" ‡ С,Рѕ РЅ 90 % СЃР»СѓС ‡ Р ° РμРІ РЅРѕРІД · РґРμРј РїСЂРѕРіСЂР ° РјРјС <В». РќРѕРІРѕРμ оружие 의 ROE RїRѕR · † RoRѕRЅRoSЂSѓRμS, SЃSЏ RєR는 Rє RoRґRμR ° F "SЊRЅS에게 <R№ RїRoSЃS, RѕR"RμS, RґR "SЏ RїRѕRІSЃRμRґRЅRμRІRЅRѕRіRѕ RЅRѕS € RμRЅRoSЏ 료 SЃR ° ± RјRѕRѕR RѕSЂRѕRЅS을 <°. RњRЅRѕRіRoRμ RґR ° R¶Rμ RґRμR "SЋS ° P, SѓRїRѕSЂ RЅR RѕR ° ± RѕR · RЅR ° C ‡ RμRЅRoRμ에서"F ° 365V "PI의 RЅR · ° RІR RЅRoRo RѕSЂSѓR¶RoSЏ 상기 PS RЅR ° RјRμRєRμ RЅR ° C의 RєR ° Rє 상기 PS, C ‡ S, Rѕ RїRoSЃS, RѕR "RμS, RіRѕS, RѕRІ Rє RїSЂRoRјRμRЅRμRЅRoSЋ 365 RґRЅRμR№ PI의 RіRѕRґSѓ. RџRѕRїSЂRѕR ± SѓRμRј RїRѕR · RєRѕRјRoS ° RЅR, SЊSЃSЏ SЃ SЌS, RoRј RЅRѕRІS <Rј RѕSЂSѓR¶RoRμRј, ° F ° S, R RєR¶Rμ RїSЂRѕR ± RμR¶RoRјSЃSЏ RїRѕ S, RμRј RєRѕRјRїR ° RєS, RЅS <Rј RјRѕRґRμR "SЏRј RєRѕRјRїR RЅRoRo °, RєRѕS, RѕSЂS <Rμ SЃRμR№S ‡ ° F SЃ RґRѕSЃS, SѓRїRЅS <RЅR ° SЂS <RЅRєRμ.


Рљ РІРosedРїСЂРѕСЃСѓ Рѕ РєРѕРјРїР ° РєС,РЅРѕСЃС,Рё

F ° RЎSЂR · Sѓ SЃS, RѕRoS, SЃRґRμR "S ° P, SЊ RєSЂR ° S, RєRѕRμ RѕS, SЃS, SѓRїR"RμRЅRoRμ RїRѕ RїRѕRІRѕRґSѓ RєRѕRјRїR ° RєS, RЅRѕSЃS, 롬 S, RμS 로어 ... "료 RoRЅS <C ... RјRѕRґRμR" РμР№ оружия. RљR ° Rє 로어 · RІRμSЃS, RЅRѕ, RєR "P ° SЃSЃRoS"RoRєR ° C † RoSЏ RґR ° R¶Rμ RѕS, RґRμR "SЊRЅS <C ... RєR S, RμRіRѕSЂRoR№ RѕSЂSѓR¶RoSЏ RјRѕR¶RμS ° ± C P < S는 SЊ SЂR ° F은 · P "‡의 ROE RЅR °, C ‡ RμRіRѕ SѓR¶ RіRѕRІRѕSЂRoS 상기 PS RІRѕRїSЂRѕSЃR RєR ° C의 SЊ는 ..."P °가 SЃSЃRoS "RoRєR ° C † RORO RїRѕ RіR ° F는 SЂRoS ° R ° Rј를 P, ± . R ° R ° RRRÖR 설문 조사 센터 RμR№ S, F RѕS € ‡ · RєRo SЂRμRЅRoSЏ, RјRѕRіSѓS, SЃRѕRґRμSЂR¶R ° S, SЊ PI SЃRІRѕRμRј RЅR ° F · ° RІR RЅRoRo SЃR CompactV "RІRμRґSЊ RґR ° R¶Rμ 로어"의 RѕRІRѕ "로 · ° RјRμSЂRμRЅRoRμ RєR R "로어 ° ± SЂR RѕSЂSѓR¶RoSЏ RґRμR"F · RЅRѕRјSѓ ° P RμS °, SЃSЏ RїRѕ-SЂR. R '° RґR RЅRЅRѕRј RјR ° S, RμSЂRoR ° F»P ± Rμ SѓRґSѓS, RїSЂRμRґSЃS, RІR ° R "RμRЅS <RјRѕRґRμR"료 RїRoSЃS, RѕR "RμS, RѕRІ RєRѕRјRїR ° RЅRoRo 시그 사우어, RєRѕS, RѕSЂS <Rμ RїSЂRѕRoR · RІRѕRґRoS , RμR "SЊ RѕS, RЅRμSЃ Rє RєR ° S, RμRіRѕSЂRoRo«마이크로 CompactV"Rє RєRѕS, RѕSЂRѕR№ 료 RѕS, RЅRμSЃRμRЅ RїRoSЃS, RѕR "RμS, 시그 사우어 P365.РџРёСЃС,РѕР»РμС, 시그 사우어 P365

P의 P의 P · °의 RїRoSЃS, RѕR "RμS, ROE를 RїRѕR · † RoRѕRЅRoSЂSѓRμS, SЃSЏ RєR ° Rє RѕSЂSѓR¶RoRμ RґR"SЏ SЃR ° ± RјRѕRѕR RѕSЂRѕRЅS <P · RЅR ° C ‡의 ROE, Rє RЅRμRјSѓ RЅSѓR¶RЅRѕ RїSЂRμRґSЉSЏRІR "SЏS Њ СЊ РѕСЃРѕР ± РμРЅРЅС "료 SЃRїRѕSЂS, RoRІRЅRѕRјSѓ RѕSЂSѓR¶RoSЋ. P Р R Р μ μ μ ¶ μ μ μ μ μ ј <C ... RЅRμR P ± "RіRѕRїSЂRoSЏS ° P, RЅS <C ... SѓSЃR"RѕRІRoSЏS .... RJR RґRμR "† SЊS RμRІ 료 RЅRμ RїRѕRґRІRμSЂRіR"RoSЃSЊ RoSЃRїS <S, R ° RЅRoSЏRј SЃRѕ SЃS, RѕSЂRѕRЅS <RїRѕS, SЂRμR ± ROS, RμR "SЏ, RѕS ± P ° RЅRμ SЂR ° F, RЅRoRєRѕRІ P · ° F RІRѕRґR °, RЅR RєRѕS, RЅS ° RѕSЂRѕRј ° C ± P <P "료 SЃRґRμR"P <P ± RμSЃSЃRјS <SЃR "RμRЅRЅRѕ. R¶Rμ RєSЂSѓRїRЅS <Rμ RѕSЂSѓR¶RμR№RЅS <Rμ RєRѕRјRїR RЅRoRo RoRЅRѕRіRґR ° ° ° RґRѕRїSѓSЃRєR SЋS, RѕS € 로어 ± RєRo, RїRѕS, RѕRјSѓ RІRѕRїSЂRѕSЃ RЅR ° RґRμR¶RЅRѕSЃS, 롬 RїRѕRєR ° RѕRїSѓSЃS, RoRј ° P "P. Р¶РμС,СС,СјС ª ° C ‰ RμRμ RїSЂRμRґSЃS, R ° RІR "RμRЅRoRμ의 PS S, C RѕRј ‡ RμRіRѕ RѕS, RїRoSЃS의 RѕR"RμS, R ° RјRѕR¶RЅRѕ RѕR¶RoRґR ° S, SЊ.

새로운 2018 무기 : 시그 사우어 P365 소형 권총


RRP RїRoSЃS 함께 S, SЊ ° C ‡ ‡ S, Rѕ SЌS, Rѕ RѕS RμSЂRμRґRЅRѕR№ 로어 · RјRЅRѕRіRoS RѕRґRЅRѕS, RoRїRЅS ... <... RѕR "RμS, RѕRІ. RЎRoSЃS, RμRјR ° F ° RІS, RѕRјR ° S, RoRєRo RїRѕSЃS, SЂRѕRμRЅR ° RІRѕRєSЂSѓRі RoSЃRїRѕR "SЊR · RѕRІR ° RЅRoSЏ SЌRЅRμSЂRіRoRo RѕS, RґR ° C ‡ 료 RїSЂRo RєRѕSЂRѕS, RєRѕRј RѕRґRμ SЃS, RІRѕR C ..."P °. PP RїRoSЂR가 ° ° ° RЅRoRμ RєR RЅR ° P "SЃS ° P, RІRѕR"P ° RїSЂRѕRoSЃS ... RѕRґRoS, P · P ° SЃS ‡ RμS, SЃS † RμRїR "RμRЅRoSЏ RІS <SЃS, SѓRїR RЅR ° ° ° F Rґ RєR · RμRЅRЅRѕR№ ° C ‡ P SЃS, SЊSЋ SЃS, RІRѕR SЏ RІS "료 RѕRєRЅR ° RґR ° P"<SЂRѕSЃR ° F ± SЃS, SЂRμR "SЏRЅS <C ... RіRoR"· SЊR. RЈRґR ° SЂRЅRѕ-SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕR№ RјRμS ... F ° RЅRoR · Rј RїRoSЃS, RѕR "RμS, R SѓRґR ° ° SЂRЅRoRєRѕRІS <R№ SЃ RґRѕRІR · RІRѕRґRѕRј RїSЂRo RЅR R¶R ° ° ° S, RORO RЅR SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕR№ RєSЂSЋS ‡ RѕRє. RќRoRєR ° RєRoS RІRЅRμS ... € RЅRoS RїSЂRoR · RЅR ° RєRѕRІ RЅR ° F»‡의 ROE RoSЏ C ... RѕS, SЊ RєR ° RєRoS ... -S, Rѕ SЌR "RμRјRμRЅS, RѕRІ P의 P · ° C의 ROE ‰ ‰ ‰ P ° SЋS ... RѕS의 ROE, SЃR "SѓS ‡ ° F R№RЅRѕRіRѕ RІS <SЃS, SЂRμR"F, C ‡ S, Rѕ RЅRμRґR ° F "RμRєRѕ RѕS, RoSЃS, RoRЅS ° RЅRμS <. R'SЃRμ S, C Rѕ ‡ P · P ° C P ‰ ‰의 ROE ° RμS, RѕS, SЃR "SѓS ‡ ° F R№RЅRѕRіRѕ RІS <SЃS, SЂRμR"P SЌS, Rѕ ° ± F F "RѕRєRoSЂRѕRІRєR ° ° SѓRґR SЂRЅRoRєR RїSЂRo ° C ... RѕRґRμ RІRїRμSЂRμRґ, PI SЃR "SѓS ‡ ° F Rμ RμSЃR"료 SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕR№ RєSЂSЋS ‡ RѕRє RЅRμ RЅR ° R¶R ° C 료 SѓSЃRoR "RORO RЅR ° R¶R S, RoSЏ RЅR ° ° ° SЃR Rј SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕR№ RєSЂSЋS ‡ RѕRє. R§S, Rѕ RїRѕRґRІRѕRґRoS의 PS F의 Rє RІRѕRїSЂRѕSЃSѓ는 SЃRЅRѕSЃS ° RμR · RѕRїR, 롬 RѕSЂSѓR¶RoSЏ를 ±.

RќRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR S, Rѕ ° C ‡ S, Rѕ RїRoSЃS, RѕR "RμS, SЃRѕR · RґR ° RІR ° RμRјS <R№ RґR"SЏ SЃR ° ± RјRѕRѕR RѕSЂRѕRЅS <RґRѕR»P ± R¶RμRЅ C < SЊRіRСRRRRRRR.CZ. РѕРїР ° СЃРЅС <Рј. Rќќμμμ ёёЋ ° ° ° RIHR RЅRoS, RμR "RμR№ PI RІRoRґRμ RєR €"RІRoS ° P, P ± RμR RЅR ° · ° R¶R S, RoSЏ RєRѕS, RѕSЂS <C ... RІS <SЃS, SЂRμR "RЅRμRІRѕR · RјRѕR¶RμRЅ. P RμR ° F "로어 · ° F † C RoSЏ S, R ° RєRѕRіRѕ SЂRμS € RμRЅRoSЏ RјRѕR¶RμS ± C P <S, SЂR RЅRѕRѕR · F · °의 RЅRѕR№ ± SЊ SЃR ° RјRѕR№ SЂR ° F : RѕS, SЂR ° F ± SѓRЅRoRЅRіRѕRІSЃRєRoS RєR ... "P ° RІRoS € RЅR ° SЂSѓRєRѕSЏS, RO, RґRѕ RєR"RІRoS € RЅR ° SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕRј RєSЂSЋS ‡ RєRμ, PI RґR ° RЅRЅRѕRј SЃR ° P "SѓS ‡ ° F Rμ RЅRμS, RЅRoS ‡ ± RμRіRѕ RїRѕRґRѕR РЅРesРіРѕ. P • SЃR "료 SЃSЂR ° ° RІRЅRoRІR S, SЊ PI SЌS, RѕRј RїR"P ° P ° RЅRμ SЃ RЅR ° F "RѕRіRoS ‡ RЅS <RјRo RїRѕ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † RORO 료 C ... P ° ° SЂR RєS, RμSЂRoSЃS, RoRєR ° Rј RїRoSЃS, RѕR "RμS, R ° RјRo, S, Rѕ SЌS, Rѕ SЏRІRЅRѕ RЅRμ RїR"SЋSЃ RїRoSЃS, RѕR "RμS, R ° 시그 사우어 P 365. RЎ RґSЂSѓRіRѕR№ R¶Rμ <SЃS, RѕSЂRѕRЅS P ± RμR · RѕRїR ° SЃRЅS <Rј RјRѕR¶RЅRѕ RЅR ° F · ° RІR S, S SЊ, RѕR "SЊRєRѕ S, RѕS, RїRoSЃS, RѕR"RμS ,, Sѓ RєRѕS , RѕSЂRѕRіRѕ RѕS, SЃSѓS, SЃS, RІSѓRμS, RїR ° S, SЂRѕRЅ PI RїR ° S, SЂRѕRЅRЅRoRєRμ, RїSЂRo S, RєRѕRј SѓSЃR "RѕRІRoRo RІSЃRμ SЂR ° RІRЅS <RІRЅRμ P · ° F RІRoSЃRoRјRѕSЃS, 롬 RѕS, RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † ° R RORO 료 SЂRμR ° F "로어 · F ° C † RORO RїSЂRμRґRѕS ... SЂR RЅRoS °, RμR"SЊRЅS <C ... SѓSЃS, SЂRѕR№SЃS, RІ.RќRμRјR ° F "RѕRІR ° R¶RЅS <Rј RїR ° SЂR ° RјRμS, SЂRѕRј RґR"SЏ RїRoSЃS, RѕR "RμS, R °, RєRѕS, RѕSЂS <R№ RїRѕR의 ROE · † RoRѕRЅRoSЂSѓRμS, SЃSЏ RєR ° Rє SЃSЂRμRґSЃS, RІRѕ SЃR RјRѕRѕR ° ± RѕSЂRѕRЅS <SЏRІR "SЏRμS, SЃSЏ 료 SЌSЂRіRѕRЅRѕRјRoRєR °. 의 "PS의 S, C RѕRіRѕ ‡ S, Rѕ RѕSЂSѓR¶RoRμ RґRѕR»P ± R¶RЅRѕ C <S, SЊ SѓRґRѕR ± RЅRѕ RїSЂRo SЃS, SЂRμR"RњR ° F Rμ ± SЊR, RѕRЅRѕ RґRѕR»P ± R¶RЅRѕ C < S, SЊ SѓRґRѕR ± RЅS <Rј 료 RІRѕ RІSЂRμRјSЏ RЅRѕS € RμRЅRoSЏ, 료 ... RѕS으로, SЏ SѓRґRѕR ± SЃS, RІRѕ RЅRѕS € RμRЅRoSЏ RІRѕ RјRЅRѕRіRѕRј P · P ° RІRoSЃRoS, RѕS, RєRѕR ± SѓSЂS <RїRoSЃS, RѕR "RμS, RЅRμ RґRѕR "R¶RμRЅ RoRјRμS, SЊ RЅRoRєR ° RєRoS ... RѕSЃS, SЂS <C ... 로어"료 RІS <RїRoSЂR ° SЋS ‰의 ROE RґRμS ..., R ° F "RμR№. R'R RІRoR SѓR · ° F "SЊRЅRѕ RјRѕR¶RЅRѕ P · P RјRμS, ROS, SЊ ° C ‡ S, Rѕ RїRoSЃS, RѕR"RμS, RґRѕSЃS, R S, RѕS ° ± ‡ RЅRѕ SѓRґRѕR RμRЅ. RћRμRμR»R»R»RRRR.R.R.R.R.R.R.RR.R. , RoRјRѕSЃS, RO, RєRѕS, RѕSЂS <R№ SѓRґR "RoRЅSЏRμS, SЂSѓRєRѕSЏS, SЊ, RґRμR"P SЏ RμRμ ° F ± RѕR "RμRμ SѓRґRѕR ± RЅRѕR№ RґR"SЏ P "SЋRґRμR№ SЃ RѕR ± P"SЊS € RoRј SЂR ° РоР РРРюРР リン RќRѕ RјR ° RіR ° F · RoRЅ SЌS, RѕS, RїSЂRoRґRμS, SЃSЏ RїRѕRєSѓRїR ° S, SЊ RѕS, RґRμR "SЊRЅRѕ, PI RєRѕRјRїR"RμRєS, Rμ SЃ RѕSЂSѓR¶RoRμRј RμRіRѕ RЅRμS ,.P • SЃR "료 RіRѕRІRѕSЂRoS, SЊ RѕR ± SЌR"RμRјRμRЅS, R ° C ... SѓRїSЂR RІR "RμRЅRoSЏ, S, Rѕ RѕRЅRo SЃRєSѓRґRЅS <RґRѕRЅRμR"SЊR · SЏ °. P 'P ‡ ° C SЃS, RЅRѕSЃS, 롬 RѕRЅRo RїSЂRμRґSЃS, RІR ° R "RμRЅS <S, RѕR"SЊRєRѕ SЂS <C ‡ P RіRѕRј ° F · ° F의 F · S, RІRѕSЂRЅRѕR№ RґRμSЂR¶RєRo ° F, ± RїSЂRѕRґSѓR R "RoSЂRѕRІR ° RЅRЅRѕR№ SЃ RѕR ± RμRoS ... SЃS, RѕSЂRѕRЅ RєRЅRѕRїRєRѕR№ 로어 · RІR"‡ RμS RμRЅRoSЏ RјR ° RіR ° F · ° RoRЅR 료 SЃRїSѓSЃRєRѕRІS <Rј RєSЂSЋS ‡ RєRѕRј, SЂS <P ‡ ° C PI의 RґR "SЏ SЂR P · ° F ± RѕSЂRєRo RѕSЂSѓR¶RoSЏ PI SЃS ‡ RμS, RЅRμ F ± RμSЂRμRј. RџSЂRoS RμR † "SЊRЅS는 <Rμ RїSЂRoSЃRїRѕSЃRѕR P ±"RμRЅRoSЏ RїSЂRѕSЃS, RμR№S € RoRμ PI RІRoRґRμ RμR † C»RoRєR가 RЅRμSЃRμRЅS <S ° RЅR ° RЅRoS ... RЅR 료 RјSѓS € RєRo를 °, RѕS ‡ RєRo RЅR ° RєR ° RїR »RedCorc • • • • • ± РѕР№ РѕСЃРІРμС ‰ РμРЅРЅРѕСЃС,Рё. R "RѕRїRѕR"RЅRoS, RμR "SЊRЅS <Rμ RїSЂRoSЃRїRѕSЃRѕR ± P"PI RμRЅRoSЏ RІRoRґRμ P "R ° P · C † RμSЂRЅRѕRіRѕ RμR"F · ° F S, RμR "SЏ 로어"료 RјR ° F "RѕRіR ° F ° RμSѓRєR ± R ° S ± ą ± ą ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± RІRoRґRoRјRѕ RїSЂRoRґRμS, SЃSЏ RѕRіSЂR가 ° RЅRoS ‡ ROS, SЊ S, RѕR "SЊRєRѕ S, RμRјRo, RєRѕS, RѕSЂS <Rμ RїSЂRѕRoR이 · RІRѕRґRoS, 시그 사우어는 PI RІRoRґSѓ RіR ° F가 SЂRoS ° P, ± RѕRІ 료 RїRѕSЃR ° RґRѕS ‡ RЅRѕRіRѕ RјRμSЃS , P °.R | ROS "SЂS <C ... P ° ° SЂR RєS, RμSЂRoR · SѓSЋS ‰ RoRμ SЌS, Rѕ RѕSЂSѓR¶RoRμ SЃR"RμRґSѓSЋS ‰ RoRμ. RњR ° SЃSЃR ° RїRoSЃS, RѕR "RμS, R ° 시그 사우어 P365 F ± RμR · RїR S °, SЂRѕRЅRѕRІ SЂR ° RІRЅR ° 500 RіSЂR ° RјRјR °. RџRoS은, R이 RμS를 °, SЃSЏ RѕSЂSѓR¶RoRμ 로어 RјR ° RіR · F · °의 RoRЅRѕRІ RІRјRμSЃS, RoRјRѕSЃS, SЊSЋ 10 RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ 9S ... 19, PI S, C RѕRј ‡ RoSЃR "료 Rμ + P. P "P"SЏ RѕSЂSѓR¶RoSЏ S, R ° RєR¶Rμ SЃSѓS ‰ RμSЃS, RІSѓRμS, RјR ° F RіR ° · RoRЅ SЃ RІRјRμSЃS, RoRјRѕSЃS, SЊSЋ 12 RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ. RћR C ± ‰ ° F SЏ RґR "RoRЅR ° RїRoSЃS, RѕR"RμS 147 RјRoR "P"RoRјRμS °, R SЂR ° ° ° 78 RІRЅR RјRoR "P"RoRјRμS, SЂRѕRІ RїSЂRo RґR "RoRЅRμ SЃS, RІRѕR"P, SЂRѕRІ. R 108 РUMШллШмРμС ÑÑРРРРРРСС.

R • Ѓ С С Р ° ° ° ЃЃ ґґ ° RєS, RЅRѕRμ, R "C RμRіRєRѕRμ ‡ S, Rѕ SЃR ° RјRѕRμ RіR"RІRЅRѕRμ, S, P RѕRЅRєRѕRμ °. R'RјRμSЃS, RoRјRѕSЃS, 롬 SЃS, R RЅRґR ° ° ° SЂS, RЅRѕRіRѕ RјR RіR ° F · ° RoRЅR PI 10 RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ SЃ P "의 ROE RІRѕR№ C ... ... RІR ° S, ROS, RґR"SЏ SЃR RјRѕRѕR ° ± RѕSЂRѕRЅS <RїSЂRo SЌS, RѕRј RѕRμRїSЂRoRїR ° F ± SЃ SЂR ° SЃRїSЂRѕSЃS, SЂR ° RЅRμRЅRЅS <R№ RoRјRμRμS, SЃR ° RјS <Rμ SЂR ° F * P "의 ROE ‡ RЅS <Rμ RІR ° SЂRoR ° RЅS, S <PI S, C RѕRј ‡ RoSЃR "Rμ 료 SЃ SЌRєSЃRїR ° RЅSЃRoRІRЅRѕR№ RїSѓR"RμR№ RґR "SЏ RіSЂR R¶RґR ° ° RЅSЃRєRѕRіRѕ SЂS <RЅRєR °. RњRoRЅSѓSЃRѕRј RґR ° RЅRЅRѕRіRѕ RѕSЂSѓR¶RoSЏ RјRѕR¶RЅRѕ RЅR ° F · RІR S, SЊ RμRіRѕ ° F ± RμR · RѕRїR SЃRЅRѕSЃS °, SЊ. RљRѕRЅRμS ‡ RЅRѕ, SЌS, Rѕ SѓS, RІRμSЂR¶RґRμRЅRoRμ SЃSѓR ± SЉRμRєS, RoRІRЅRѕ 료 Sѓ RμR C ‡ '† RѕRІRμRєR ° RґRoSЃS RoRїR "RoRЅRoSЂRѕRІR ° RЅRЅRѕRіRѕ 료 SЃ SѓRІR ° R¶RμRЅRoRμRј RѕS, RЅRѕSЃSЏS ‰ RμRіRѕSЃSЏ Rє RѕSЂSѓR¶RoSЋ RґR ° RЅRЅS <R№ RїRoSЃS, RѕR "RμS P ± SѓRґRμS, RїRѕR»P ± RЅRѕSЃS, SЊSЋ RμR · RѕRїR ° SЃRЅS <Rј. RћRґRЅR RєRѕ ° F · ° F RїRѕSЃR "RμRґRЅRoRμ RЅRμSЃRєRѕR"SЊRєRѕ P "RμS, RјRѕR¶RЅRѕ RЅR ° ± F F"SЋRґR ° S, S SЊ, RμRЅRґRμRЅS † RoSЋ RѕS, RєR ° F · ° F RѕS, RїRμSЂRμRєR "‡ SЋS R은 S를 °, RμR "RμR№ RїSЂRμRґRѕS ... SЂR RЅRoS °, RμR"SЏ RѕSЂSѓR¶RoSЏ PI RїRѕR "SЊR · ° F Sѓ RІS, RѕRјR ° S, ROS RμSЃRєRoS ‡ ... RїSЂRμRґRѕS SЂR RЅRoS °, RμR"RμR№ RЅR ° SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕRј RєSЂSЋS ‡ RєRμ, 시그 사우어 RїRѕS € P "료 RμS ‰ Rμ RґR ° F»€ SЊS Rμ, RѕS, RєR ° F · ° F RІS € RoSЃSЊ RѕS 료, SЌS, RѕRіRѕ. P • SЃR "료 R¶Rμ RґR ° RІR S, SЊ RѕR ° C ± ‰ SѓSЋ RѕS RμRЅRєSѓ, S, Rѕ PI RїRoSЃS, RѕR †"RμS, Rμ 시그 사우어 P365 RЅRμS, P ° F ± SЃRѕR "SЋS, RЅRѕ RЅRoS S ° P, SЊ RμRіRѕ SѓRЅRoRєR ° F "SЊRЅS <Rј의"PS F ± C <SЃRґRμR의 "RμRіRѕ ‡, ‡ S, C Rѕ RјRѕRіR. RќRѕ SЌS, Rѕ RЅRμ P · RЅR ° C ‡의 ROE, C ‡ S, Rѕ RѕRЅ RїR "RѕS .... RџSЂRѕSЃS, Rѕ RЅR ° SЂS <RЅRєRμ RμSЃS, SЊ RјR SЃSЃR ° ° ° F RѕSЂSѓR¶RoSЏ SЃ RЅR ° F»‡ RѕRіRoS RЅS <RјRo ° C ... P SЂR ° RєS, RμSЂRoSЃS, RoRєR ° RјRo 료 RґR ° R¶Rμ SѓSЃS , СЂРіР№СЃС,РІРѕРј. R'RμSЃSЊ R¶Rμ ° F R¶RoRѕS, R¶ RјRѕR¶RЅRѕ RѕR ± SЉSЏSЃRЅRoS ° R, SЊ RїSЂRoRЅSЏS, RoRμRј RЅR RІRѕRѕSЂSѓR¶RμRЅRoRμ ° F ° SЂRјRoRμR№ RЎRORђ SЃS, SЃRѕR ° ± SЂR "에서 R ° SЂS € RμRіRѕ S, R B ° "RґR ° RЅRЅRѕRіRѕ RїRoSЃS, RѕR"RμS, R °, SЃ RєRѕRoRј RѕRЅ RїRѕS ... RѕR¶ RґR ° R¶Rμ RІRЅRμS € RЅRμ.RќRμ P "의 ROE RЅRoRј € P ± SѓRґRμS, RєSЂR ° S, RєRѕ RїRѕR · RєRѕRјRoS ° RЅR, SЊSЃSЏ 료 SЃ RґSЂSѓRіRoRјRo RїRoSЃS, RѕR"RμS, R ° RјRo RґR ° RЅRЅRѕRіRѕ RєR SЃSЃR °, RєRѕS, RѕSЂS <° "P Rμ RїSЂRѕRoR · РІРѕРґРёС, 시그 사우어.

РџРёСЃС,РѕР»РμС,С <Sig Sauer 1911, 238 РёР Р 938

RЎS, RѕRoS, RμS ‰ Rμ SЂR SѓRєR ° F · °의 F · F S, SЊ ° C ‡ S, Rѕ PI RґR ° RЅRЅRѕRј RјR ° S, RμSЂRoR ° F "Rμ RјS <SЂR SЃSЃRјR ° ° ° S, SЂRoRІR RμRј РїРёРЃРРР ° C ° C † RμRїRoS는 SЊV "RєRѕRјRїR는 ° RєS, RЅS는 <R№ RІR SЂRoR ° ° RЅS, 콜트 1911 RїSЂRѕRoR하기 · RІRѕRґRoRјS <R№ 시그 사우어, C ‡ SѓS, SЊ RЅRoR¶Rμ SЃS, R은 RїRѕRЅSЏS, RЅRѕ RїRѕS을 RЅRμS을 ° ‡ РμРјСѓ.
R ° S ЃЃ ° °, ° ѓ Џ Њ ° С ° Русский Русский Русский 中文 RќRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR S, Rѕ ° C ‡ S, S Rѕ, RѕR "SЊRєRѕ P"RμRЅRoRІS <R№ RμS Rμ RЅRμ RїS <S, S는 R ° ° F "SЃSЏ SЃRґRμR"P, SЊ SЃRІRѕR№ SЃRѕR ± SЃS ‰ І "RμS, R ° RјRo, RјRѕR¶RЅRѕ SЃRєR ° F ° F · S, SЊ, RєR"SЃSЃRoS ‡ † RμSЃRєRѕR№ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS RORO ° P.P RІS <RїSѓSЃRє SЃR ° RјS ° <C ... R SЂR ° · R "의 ROE RЅS ‡ <° C ... RІR SЂRoR ° RЅS, RѕRІ 료 RoSЃRїRѕR"RЅRμRЅRoR№ SЃRІRѕRμR№ RєRѕRїRoRo RІSЃRμRј RљRѕRјRїR ° RЅRoSЏ RЅR ° P "RґRoR ° P" 로어 · RІRμSЃS, RЅRѕRіRѕ 콜트 1911 SЃSЂRμRґRo RєRѕS, RѕSЂS <C ... RμSЃS, SЊ 료 RєRѕRјRїR ° RєS, RЅS <R№ RІR SЂRoR ° ° RЅS ,, RїRѕRґ RoRјRμRЅRμRј 1911 초소형. ROSPRO CENTURY CO., LTD. 액세스, 보안 제품 REDROOM REDROOM REDROOM REDROOM REDROOMS 료 RїRѕR "RЅRѕSЃS, SЊSЋ RїRѕRІS, RѕSЂSЏRμS, RμRіRѕ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † RoSЋ, RґR ° R¶Rμ SЂS <C ‡ P PI P ° ° ° RІS, RѕRјR S, ROS ‡ RμSЃRєRѕRіRѕ RїSЂRμRґRѕS ... SЂR RЅRoS °, RμR"SЏ RЅR ° S, S <P "SЊRЅRѕR№ SЃS, RѕSЂRѕRЅRμ SЂSѓRєRѕSЏS, 롬 RїSЂRoSЃSѓS, SЃS, RІSѓRμS ,. RџRoSЃS, RѕR "RμS, RІS <RїRѕR"RЅRμRЅ PI RґRІSѓS ... RІR SЂRoR ° ° ° C ... RЅS, R RїRѕRґ RїR S °에서는 SЂRѕRЅS <1911S ... 9 료 SЃRІRѕRo "SЂRѕRґRЅS <RμV".19RђRЎR. РќРѕСЂСІС, RμRЅRoSЏ 45 P P ± RѕR "RμRμ RєRѕRјRїR ° RєS이 RЅS <Rμ RјRѕRґRμR"료 RїRoSЃS, RѕR "RμS, RѕRІ 시그 자우어는 F의 P ± F를 ° · RoSЂRѕRІR ° F"RoSЃSЊ RoRјRμRЅRЅRѕ RЅR ° SЌS, RѕRј RѕSЂSѓR¶RoRo, RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS RORO RєRѕS, RѕSЂRѕRіRѕ SѓR¶Rμ † P ± RѕR "SЊS € Rμ SЃRѕS, RЅRo P"RμS 료 RєRѕS, RѕSЂR ° SЏ (SЃRѕ RІSЃRμRј SѓRІR ° R¶RμRЅRoRμRј Rє 콜트 365) RїRѕ SЃRѕRІSЂRμRјRμRЅRЅS <Rј RјRμSЂRєR ° Rј, слР° Р ± Рѕ РїРѕРґС ... РіРґР C RґR "SЏ RєRѕRјRїR ° RєS, RЅS <C ... RїRoSЃS, RѕR"RμS, RѕRІ.S P P SЂRoS ° ± ° F, R Rє ° C ‡ · S, Rѕ 로어 SЃRμR ± SЏ RїSЂRμRґSЃS, R RІR ° "SЏRμS, RјR ° F"RѕRіR, RЅS <R№ RїRoSЃS, RѕR "RμS, 시그 사우어 P238 ? РђРїС,СμС ì ° ° Sѓ RєR ° R¶RґRѕRіRѕ RІR SЂRoR ° ° ° RЅS, R RμSЃS, SЊ SЃRІRѕRμ SЃRѕR SЃS는 RІRμRЅRЅRѕRμ RoRјSЏ는 F · RѕR ± RѕR RЅR ° C ‡ RμRЅRoRμRј RјRѕRґRμR "료 RѕSЂSѓR¶ ° · RЅRμ RїSЂRѕSЃS, Rѕ RЅRѕRјRμSЂ P P °, ± RyoSЏ. P • SЃS, SЊ SЃSЂRμRґRo SЌS, RѕRіRѕ RІSЃRμRіRѕ RјRЅRѕRіRѕRѕR F ° SЂR ± · RoSЏ 료 RїRoSЃS, RѕR "RμS, S <RєRѕS, RѕSЂS <Rμ S, SЂSѓRґRЅRѕ RЅRμ RІRѕSЃRїSЂRoRЅRoRјR ° S, SЊ RІSЃRμSЂSЊRμR · RЅRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR ° SЃRєSЂRѕRјRЅS <Rμ RіR SЂRoS P ° ± ° F, S <RμSЃS, SЊ S, Rμ 료, RєRѕS, RѕSЂS <Rμ C ± F <SЃS, SЂRμRμ RїSЂRoRјSѓS P · ° F RoRіSЂSѓS € RєSѓ, RЅRμR¶RμR "료 ° P Р · Р ° оружиРμ. RўRμRј RЅRμ RјRμRЅRμRμ, RЅRμSЃRјRѕS, SЂR RЅRѕRѕR · °의 F · RoRμ RІSЃRμ 15 RІR ° SЂRoR ° RЅS, RѕRІ RїRoSЃS, RѕR "P RμS, RѕRІ 15 RoRјRμSЋS, RoRґRμRЅS, ROS ± SЂSЏ RЅR ° RєR ° R¶SѓS ‰ RμRμSЃSЏ SЂR ° F † ‡ RЅSѓSЋ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS RoSЋ, 료 RІSЃRμ RѕRЅRo RoSЃRїRѕR "SЊR · SѓSЋS, RїR ° S, SЂRѕRЅ .238RђRЎR.

RљR ° Rє SѓR¶Rμ RіRѕRІRѕSЂRoR "RѕSЃSЊ RІS <C € Rμ, RїRoSЃS, RѕR"RμS, S <P 238 ° F의 P · RoSЂSѓSЋS ± F, SЃSЏ RЅR ° RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † RORO 콜트 1911. RS, Rѕ은 P · RЅR ° C ‡의 ROE, C ‡ S, Rѕ RјS <RoRјRμRμRј RјR ° F "P SЂRoS ° ± ° F RѕRіR, RЅS <R№ RїRoSЃS, RѕR"RμS, SЃ RІS, RѕRјR ° F ° C RoRєRѕR№ RїRѕSЃS, SЂRѕRμRЅRЅRѕR№ RЅR ° RoSЃRїRѕR "SЊR · RѕRІR ° RЅRoRo SЌRЅRμSЂRіRoRo RѕS, RґR ° C ‡ 료 RїSЂRo RєRѕSЂRѕS, RєRѕRј RѕRґRμ SЃS, RІRѕR C ..."P °. RЈRґR ° SЂRЅRѕ-SЃRїSѓSЃRєRѕRІRѕR№ RјRμS ... F ° RЅRoR · Rј RєSѓSЂRєRѕRІS <R№ RѕRґRoRЅR ° SЂRЅRѕRіRѕ RґRμR№SЃS, RІRoSЏ. † P 'RѕR C ± ‰ RμRј, RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS RoSЏ RїRѕR "‡ RЅRѕSЃS, SЊSЋ RoRґRμRЅS, ROS RЅR 콜트 1911 °, ° F SЂR · C ‡ RІRμ S, Rѕ RЅR ° S, S <P"SЊRЅRѕR№ SЃS, RѕSЂRѕRЅRμ SЂSѓRєRѕSЏS ... RІR ° ° S와 롬 RЅRμ, R RμS, RєR SЏ "RІRoS € 료 P ° ° RІS, RѕRјR S, ROS ‡ RμSЃRєRѕRіRѕ RїSЂRμRґRѕS ... SЂR RЅRoS °, RμR ° P".

RќRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR S, Rѕ ° C ‡ S, Rѕ RїRoSЃS, RѕR "RμS, S <RoRјRμSЋS, R ° SЂR · R"의 ROE ‡ RЅS <Rμ RoRјRμRЅR °, Sѓ RІSЃRμS ... 15 RІR ° ° SЂRoR RЅS, RѕRІ RѕSЂSѓR ¶RёSЏ РμСЃС,СЊ РёРґРμРЅС,РЁС ‡ РЅС <Рμ С ... Р ° СЂР ° РєС,РμСЂРёСЃС,РёРєРё. , RѕR "RμS, RѕRІ SЂR ° RІRЅR ° 69 RјRoR"P "RoRјRμS, SЂR ° Rј P RѕR ° C ± ‰ ° F SЏ RґR"RoRЅR 140 ° F RїRoSЃS ° RўR ° Rє, RґR "RoRЅR SЃS, RІRѕR °" РјРёР»Роский РёРјРμС,СЂР ° Рј. RњR ° SЃSЃR ° RєRѕR "RμR P ±"PI의 RμS, SЃSЏ SЂR ° R№RѕRЅRμ 440 RіSЂR ° RјRј. Rees <SЃ SЂR ° SЃS € RoSЂRμRЅRЅRѕR№ RІRјRμSЃS, RoRјRѕSЃS, SЊSЋ PI 238 RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ. RўRѕR "C ‰ RoRЅR ° RїRoSЃS, RѕR"RμS, RѕRІ SЂR ° RІRЅR ° 6 RјRoR "P"RoRјRμS, SЂR ° Rј.RџRoSЃS, RѕR "RμS, S <P 938 S, RєR¶Rμ RєR ° Rє 료 P 238 RїRѕ SЃRІRѕRμR№ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † RORO SЃS ... RѕR¶Ro SЃ 콜트 료 료 Rє RєR ° F 238, SЌS, 이슬 ° R RїRoSЃS, RѕR "RμS, S <RїSЂRμRґSЃS, R RІR °"RμRЅS <RѕRіSЂRѕRјRЅS <Rј RєRѕR "의 ROE RμSЃS, RІRѕRј RІR ‡ ° ° SЂRoR RЅS, RѕRІ. RћS, R "의 ROE ‡ ° F SЋS, SЃSЏ RїRoSЃS, RѕR"RμS이 S <시그 사우어 938 RѕS P, P 238 C ± ‡ P SѓS, SЊ RѕR는 "SЊS € RoRјRo RіR ° F가 SЂRoS ° P, ± R ° RјRo Рё Р ± РѕРμРїСЂРёРїР ° СЃРѕРј. RўR ° Rє RїRoSЃS, RѕR "RμS, S <P 938 RїRoS, R SЋS, SЃSЏ RїR ° ° ° S, SЂRѕRЅR RјRo 9S ... 19. P • SЃS, SЊ SЃSЂRμRґRo SЌS, ROS ... RїRoSЃS, RѕR "RμS는 RѕRІ 료 RoSЃRєR"SЋS ‡ RμRЅRoSЏ는, S는 R은 ° Rє RїRoSЃS, RѕR "RμS, 시그 사우어 P938-22 대상 마이크로 컴팩트 RїRoS는, R은 RμS을 ° SЃSЏ RїR ° S, SЂRѕRЅR ° RјRo .22 LR, RЅRѕ RјRѕR¶RμS, ± F C <F S, SЊ RґR ° ° ° RїS 상기 PS 료 RґR "SЏ RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ 9S ... 19의 RoSЂRѕRІR. P μ μ μ μ ј јμ ј μμ μ μ μ RμRјR ° F ° RІS, RѕRјR S, RoRєRo SѓR¶Rμ ° F ° RЅR ° F»‡ RѕRіRoS RЅR ° F ± SЂR ° SѓRЅRoRЅRіRѕRІSЃRєRѕRјSѓ 콜트 M1911. P μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ · RJR С,СЂСѕРЅРѕРІ.

F • C ‰ Rμ RѕRґRoRЅ RїRoSЃS, RѕR "RμS ,, RєRѕS, RѕSЂS <R№ RІS <RґRμR"SЏRμS, SЃSЏ RЅR RѕR ° C ± ‰ RμRј C "P RѕRЅRμ 938, SЌS, Rѕ 시그 사우어 H938 황제 전갈 TB. R "P ° RЅRЅS R & D; P ° ± RґR "SЏ SѓSЃS, R RЅRѕRІRєRo RїSЂRoR ° ± RѕSЂR ° F ± € RμSЃS SѓRјRЅRѕR№ SЃS, SЂRμR"C ± SЊR <. P 'RѕSЃS, R ° F "SЊRЅRѕRј RґR ° RЅRЅS <R№ RїRoSЃS, RѕR"RμS, RoRґRμRЅS, ROS ‡ RμRЅ RІSЃRμRј RѕSЃS, R ° F "SЊRЅS <P Rј 938.PES RЅRѕSЃS, SЊSЋ RoRґRμRЅS, ROS ‡ RЅS <RґSЂSѓRі RґSЂSѓRіSѓ. RўR ° Rє RґR "SЏ RІSЃRμS ... ... RЅRoS RІRμSЂRЅS <SЃR"RμRґSѓSЋS ‰ RoRμ C ... P ° ° SЂR RєS, RμSЂRoSЃS, RoRєRo. RћR C ± ‰ ° F SЏ RґR "RoRЅR ° â €"12 RјRoR "P"RoRјRμS, SЂRѕRІ RїSЂRo RґR "RoRЅRμ SЃS, RІRѕR"938 RјRoR "P"RoRјRμS ° P, SЂRѕRІ. Росский видео»С ‰ РёРЅР ° 150 милимРμС,СЂРѕРІ. РњР ° СЃСЃР ° РІ СРР ° Р№РѕРЅРμ 76 РіСЂР ° РјРј. RџRoS는, R은 RμS를 °, SЃSЏ RѕSЂSѓR¶RoRμ 로어 RјR · °의 F · ° RіR RoRЅRѕRІ RІRјRμSЃS, RoRјRѕSЃS, SЊSЋ 28 RїR ° S, SЂRѕRЅRѕRІ 로어 "료 SѓRґR"RoRЅRμRЅRЅS <C ... RјR RіR F ° · RoRЅRѕRІ SЃ RІRјRμSЃS, RoRјRѕSЃS ° , СЊСЋ 460 РїР ° С,СЂРѕРЅРѕРІ.

P ... SЃS RѕRґSЏ 로어 · RІSЃRμRіRѕ SЌS, RѕRіRѕ, RјRѕR¶RЅRѕ SЃ SѓRІRμSЂRμRЅRЅRѕSЃS, SЊSЋ RіRѕRІRѕSЂRoS, SЊ C ‡ S, Rѕ RїRoSЃS, RѕR "RμS, 시그 사우어 P365 SЌS, Rѕ SѓRІRμSЂRμRЅRЅS는 <R№ € P에서 PI RІRїRμSЂRμRґ RґR을 ° »COOMER , RЅRѕRіRѕ RїRoSЃS, RѕR "RμS는, R은 SЃSЂRμRґRo SЃRІRѕRμR№ RїSЂRѕRґSѓRєS † RORO는 °. C ° RѕRіR P "R¶Rμ RЅRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR S, Rѕ ° C ‡ S, Rѕ PI RєR ° S, R ° F ° P"... RєRѕRјRїR RЅRoRo ° C "RoRіSѓSЂRoSЂSѓRμS, 29 RІR ° SЂRoR ° RЅS, RѕRІ RјR ° F RμS, RѕRІ, RїRѕ SЃSѓS, 롬 SЌS, Rѕ S, RѕR "SЊRєRѕ RґRІRμ RјRѕRґRμR"료 RѕSЂSѓR¶RoSЏ PI SЂR ° F은 · P "의 ROE」SЂRoS, RЅS <C ... RїRoSЃS, P RѕR ° ± ° F RѕRіR" ‡ RЅRѕRј RoSЃRїRѕR "RЅRμRЅRoRo, RїSЂRoS ‡ RμRј RґR ° R¶Rμ SЌS, 롬 RґRІRμ RјRѕRґRμR"료 C "RєS, ROS ° F ‡ ‡ RμSЃRєRo RoRґRμRЅS, ROS RЅS <RїRѕ SЃRІRѕRμR№ RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєS † RORO. RљRѕRЅRєSѓSЂRoSЂRѕRІR ° S, SЊ SЃ RґSЂSѓRіRoRјRo RїSЂRѕRoR · RІRѕRґRoS, RμR "SЏRјRo RѕSЂSѓR¶RoSЏ, RoRјRμSЏ PI SЃRІRѕRμRј RјRѕRґRμR는"SЊRЅRѕRј SЂSЏRґSѓ SЃRoR "SЊRЅRѕ SѓRєRѕSЂRѕS ‡ RμRЅRЅS는 <R№ 콜트 Rњ1911가 RґRѕSЃS는, R은 S °, RѕS ‡ RЅRѕ SЃR"RѕR¶ RЅRѕ P 365 RґRѕR "R¶RμRЅ RoSЃRїSЂR ° RІRoS, SЊ SЌS, Sѓ SЃRoS, SѓR ° C RoSЋ † C ... RѕS, SЏ SЌS, RѕS, RїRoSЃS, RѕR"C ° RμS, RјRѕR¶RЅRѕ RЅR ° F가 · RІR , SЊ RІRїRѕR "RЅRμ P · P ° SѓSЂSЏRґRЅS <Rј RїRѕ SЃRѕRІSЂRμRјRμRЅRЅS <Rј RјRμSЂRєR ° Rј. RќRμSЃRјRѕS, SЂSЏ RЅR RІSЃSЋ ° F · ° F SѓSЂSЏRґRЅRѕSЃS, SЊ RїRoSЃS, RѕR "RμS, R ° 시그 사우어 P365, RμSЃR"료 SЃSѓRґRoS, SЊ RїRѕ S, RѕRјSѓ, RєR ° Rє RЅRѕRІRѕRμ RѕSЂSѓR¶RoRμ RІSЃS, SЂRμS, RoR에 "료 , Srccpc <SЃSЏS ‡ Sѓ RїRѕRєSѓRїR ° S, RμR "RμR№.
저자 :
사용한 사진 :
sigsauer.com
18 댓글
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 로그인.
 1. 안티 프리즈
  안티 프리즈 20 2 월 2018 15 : 08
  +4
  제정신 무기 법으로 일반 국가에서 시민들이 어떻게 자신을 방어 할 수 있는지에 대한 기사.
  1. kush62
   kush62 20 2 월 2018 18 : 56
   +5
   AntiFREEZ Today, 15:08 새로운
   제정신 무기 법으로 일반 국가에서 시민들이 어떻게 자신을 방어 할 수 있는지에 대한 기사.

   우리는 평범한 사람이 밤에 파빌리온에 간단한 무거운 기관총을 가지고 갈 수 없도록 많은 지원을 기다리고 있습니다 웃음 전차에 타지 않고 지하철 차량에 빠지지 않는 것이 정상입니다. 사람들은 무기가 없어 웃음
   1. 알렉스 마크
    20 2 월 2018 19 : 51
    +1
    전쟁 중처럼 예술가를 희생시키면서 탱크를 사고 싶지만 한동안 자신을 사용하고 싶습니다. 아마도 갑자기 주택 사무실에 나타나서 부엌에서 바닥을 교체하라고 요청하는 것이 좋을 것입니다. 시장에 입장하고 슬롯을 통해 질문하는 것이 좋습니다. "Skoko, skoko? 1 킬로그램이나 가방 하나? "
    (C) 웃음
    1. kush62
     kush62 20 2 월 2018 19 : 56
     +4
     AlexMark Today, 19:51 ↑
     전쟁 중처럼 예술가를 희생시키면서 탱크를 사고 싶지만 한동안 자신을 사용하고 싶습니다. 아마도 갑자기 주택 사무실에 나타나서 부엌에서 바닥을 교체하라고 요청하는 것이 좋을 것입니다. 시장에 입장하고 슬롯을 통해 질문하는 것이 좋습니다. "Skoko, skoko? 1 킬로그램이나 가방 하나? "

     당신은 여전히 ​​우리 경제의 붕괴를 원합니다. 그리고 기숙사 장은 Gispan의 빌라를 무엇으로 구입할 것입니까? 웃음
  2. 추적자
   추적자 20 2 월 2018 22 : 23
   +4
   존경받는 포럼 회원은 귀를 기울이지 마십시오. 국수는 세 개의 상자에서 쌓입니다. "보통 국가"의 대표로서 그가 "소유자를 방어 할"곳에서는 도움이되지 않을 것이라고 믿습니다. 착용 할 필요가없는 경우에만 "도움말".
   그러한 것은 역설이다.
   1. 안티 프리즈
    안티 프리즈 21 2 월 2018 02 : 26
    0
    인용구 : 추적자
    "소유자를 지키기위한 것"이라면 그는 도움이되지 않을 것입니다. 착용 할 필요가없는 경우에만 "도움말".
    그러한 것은 역설이다.

    빌레이 거기에 무슨 문제가 있습니까? 착용 금지? 아니면 응용 프로그램이 엄격하게 규제됩니까?
  3. 블라디미르 5
   블라디미르 5 21 2 월 2018 18 : 49
   +2
   핵심 단어는 "정상적"이지만, 비정상적인 oligochic 체제가 있습니다. 권력을 가진 사람들은 시민들에게 무기를 제공하는 것을 두려워하며, 빈곤 상태는 가구 수준에서 무기를 사용할 준비가되어 있지 않습니다 영국과 다른 독일인들에게 민간 무기는 많은 요구 사항에 의해 엄격히 규제됩니다 ...
 2. 이상한
  이상한 20 2 월 2018 15 : 27
  +4
  "컨트롤에 대해 이야기하면 매우 드물다. 특히 슬라이드 지연 레버, 매거진 추출 버튼 및 양쪽에 복제 된 트리거로만 표현되므로 무기를 분해 할 수있는 레버를 사용하지 않습니다."
  저자는 당신이 무기에 관해 글을 쓰려고한다면 어떻게 든 스스로 일을합니다. 소파 갑옷의 레퍼토리에서 이러한 문구는 무엇입니까? 그런 총에 다른 어떤 "컨트롤"을 붙일 수 있습니까? 스티어링 휠? 페달? 이점? 조타
  1. 알렉스 마크
   20 2 월 2018 15 : 46
   +3
   그리고 퓨즈 스위치? 눈짓 그러나 나는 비판을 이해하고, 우리는이 표현을 제거 할 것이다)
   1. 이상한
    이상한 20 2 월 2018 17 : 35
    +3
    Mark, 날카로움에 화 내지 말고 올바른 말은 아무것도 발명하는 데 비용이 들지 않습니다. Fedorov의“자동 무기 장치의 기초”(1931 년)를 열면 무기 자동화가 원칙이 아니라 원칙에 기반한다는 것을 알 수 있습니다. 그렇습니다. 그리고 그는이 원리들을 그렸습니다. 이것은 고전입니다.
    그리고 결국, 저자는 이미 사이트에 있으며, 그의 세부 사항은 "길이와 너비가 충분하고 무게가 충분합니다".
    1. 알렉스 마크
     20 2 월 2018 19 : 00
     +2
     예, 위반이 없으며 반대로 그 단점을 지적해야합니다. 누군가가 한 번에 잘하고 있지만 이것이 우리의 경우는 아닙니다. 웃음
 3. 알렉스 -CN
  알렉스 -CN 20 2 월 2018 17 : 06
  +2
  저자는 판매가 급증 할 것이라는 것이 옳습니다. 이것은 "형제"가 군대에 의해 채택되었다는 사실 때문입니다. 아주 평범한 디자인입니다.
  다양한 조건에서의 신뢰성에 대해-이것은 민간인 무기입니다-진흙으로 기어 다니지 말고 모래에 던지지 마십시오.
  하지만 그들이 "집착"하는 모습에 다소 혼란스러워
  1. 추적자
   추적자 20 2 월 2018 22 : 29
   +1
   판매 급증은 없을 것입니다. 시장이 가득 찼습니다.
 4. 추적자
  추적자 20 2 월 2018 22 : 27
  +1
  나는 거친 그립과 망치 모양으로 인해 SIG를 구입하지 않았습니다. 그러나 친구와 함께 기계는 이미 5 천 개 이상을 촬영했습니다. 시계처럼 작동합니다. 그러나 나는 싫어한다.
  1. gladcu2
   gladcu2 21 2 월 2018 00 : 02
   0
   월터 PP, 최고의 컴팩트. PM도 매우 정확합니다.

   트렁크 길이에 따른 법규를 준수하는 캐나다에서는 사실입니다. 따라서 비슷한 주제는 불행히도 캐나다에는 해당되지 않습니다.

   나도 망치 좋아하지 않아
 5. gladcu2
  gladcu2 20 2 월 2018 23 : 58
  +3
  저자에게 감사드립니다.

  간결한 속성 설명이 정확합니다. 불평 할 것이 없습니다.

  그러나 그러한 칩이 있습니다.

  꺼내기 단추 저장소에주의하십시오.
  홀스터, 단단한 홀스터 및 심지어 부드러운 홀스터에 착용하면 상점의 꺼내기 버튼을 누를 수 있으며 예상치 못한 상점없이 자신을 찾을 수 있습니다.

  홀스터를 구입할 때 합리적인 것은 아무것도 없기 때문에 홀스터의 디자인을 신중하게 고려해야합니다. 이 기능이 주어졌습니다.


  사진 중 하나에는 트렁크에 확장이 있습니다. 일부 국가에서는 배럴 길이를 제한하는 법률 때문입니다.
 6. 멍멍
  멍멍 21 2 월 2018 21 : 51
  +1
  지그 사우어 (Zig-Sauer)는 세계 최고의 권총 중 하나이며, 그가 신뢰할 수 있을지에 대한 추론은 전문가가 아닌 것처럼 보입니다. 또한 BMW 술집에서 구매하면 Zaporozhets를 구입할 것을 두려워합니다. 나는 EU에 살고 개인 무기를 가지고 있습니다. 새 총을 구입할 때 최소 2 년의 보증 기간과 반환 결함이있는 경우 보증을받습니다! Ziga의 보증 서비스 수명이 50.000에 도달하지 않은 것을 고려하면 모든 것이 품질에있어 분명합니다. 관리의 부족에 관해서는 이것이 일반적인 글로벌 트렌드입니다. 미니멀리즘. 스트레스가 많은 상황에서 간단한 평신도가 종종 그것을 제거하는 것을 잊기 때문에 모든 세계 권총 지도자는 자동 퓨즈를 선호하여 기계 퓨즈를 포기했습니다. 자동 퓨즈는 TT에서와 같이 챔버에 카트리지가있는 권총이 떨어지거나 맞을 때 무작위 샷이 발생하는 것을 방지합니다. 방아쇠를 당기는 것만 의식적입니다. 나는 365로 내려가지만 내가 촬영 한 Zigi (250, 245)는 매우 편안하고 인체 공학적입니다. 나는 이것이 더 나쁘게 일어나지 않는다고 생각합니다. 저에게는 트렁크가 너무 짧지 만 크기가 작으며 포인트 블랭크 범위에서 많은 정확도가 필요하지 않습니다. 개인용 권총의 수에는 제한이 없기 때문에 수요는 시장의 포화에도 불구하고 계속 될 것입니다. 많은 사람들은 지속적인 훈련을위한 총 (보통 풀 사이즈), 운반용 소형, 심지어는 영혼까지도 가지고 있습니다.
  1. 알렉스 마크
   22 2 월 2018 07 : 32
   +1
   실습에서 알 수 있듯이 회사 규모는 품질에 대한 맹목적인 신뢰의 지표가 아닙니다. 그들이 최근에 권총을 철회 한 것처럼 레밍턴을 기억하십시오. 물론, 비용은 소유자에게 상환했지만 퇴적물은 남아 있었고 회사는 현재 고통 받고 있습니다. 어떤 제조업체도 오류에 대해 보험에 가입하지 않습니다. 의뢰